برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

دانشجویان دانشگاه تهران

قبل از
1402-07-29

2,000,000

ریال ایران
بعد از
1402-07-29

2,500,000

ریال ایران

دانشجویان دانشگاه تهران بصورت غیر حضوری

قبل از
1402-07-29

1,500,000

ریال ایران
بعد از
1402-07-29

2,000,000

ریال ایران

دانشجویان سایر دانشگاه ها بصورت حضوری

قبل از
1402-07-29

3,500,000

ریال ایران
بعد از
1402-07-29

4,000,000

ریال ایران

دانشجویان سایر دانشگاه ها بصورت غیرحضوری

قبل از
1402-07-29

3,000,000

ریال ایران
بعد از
1402-07-29

3,500,000

ریال ایران

سایر افراد بصورت حضوری

قبل از
1402-07-29

4,500,000

ریال ایران
بعد از
1402-07-29

5,000,000

ریال ایران

سایر افراد بصورت غیرحضوری

قبل از
1402-07-29

4,000,000

ریال ایران
بعد از
1402-07-29

4,500,000

ریال ایران
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.