همایش بین المللی شدن آموزش عالی با اهداف زیر برگزار می شود:

1- بررسی و شناخت ابعاد و چالش های بین المللی شدن آموزش عالی؛ 

2- بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و سازمان ها برای شناخت و بازاندیشی بین المللی شدن آموزش عالی؛

3- بهره گیری از دانش و تجربیات بین المللی شدن آموزش عالی. 
   تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
  1402-11-01
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
  1402-11-02
 • تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
  1402-08-10
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1402-11-20
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1402-11-28
 • تاریخ شروع همایش
  1402-12-02 08:00
 • تاریخ پایان همایش
  1402-12-02 18:00
برگزار کنندگان