1- دکتر خدایار ابیلی - دانشگاه تهران

2- دکتر ابوالقاسم نادری - دانشگاه تهران

3- دکتر میترا عزتی - دانشگاه تهران

4- دکتر یاسر مدنی - دانشگاه تهران

5- دکتر داود معصومی - university of Gavle

6- دکتر سیروس تبریزی - University of Windsor

7- دکتر رضا کرمی نوری - Orebro University

8- دکتر سید محمد میرکمالی - دانشگاه تهران

9- دکتر عباس بازرگان هرندی - دانشگاه تهران

10- دکتر رحمت اله اللهیاری - دانشگاه تهران

11- دکتر جواد پورکریمی - دانشگاه تهران

12- دکتر فاطمه نارنجی ثانی - دانشگاه تهران

13- دکتر وحید  مهربانی - دانشگاه تهران

14- دکتر غلامرضا ذاکر صالحی - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

15- دکترعباس عباسپور - دانشگاه علامه طباطبایی

16- دکتر جواد حاتمی - دانشگاه تهران

17- دکتر رضا پورحسین - دانشگاه تهران

18- دکتر نیما قربانی - دانشگاه تهران

19- دکتر آراسته - دانشگاه خوارزمی

20- دکتر اکرادی- دانشگاه علامه طباطبایی