1. بررسی و شناخت ابعاد و چالش های بین المللی شدن آموزش عالی؛ 
  2. بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و سازمان ها برای شناخت و بازاندیشی بین المللی شدن آموزش عالی؛
  3. بهره گیری از دانش و تجربیات بین المللی شدن آموزش عالی.