زمان‌بندی اجرای برنامه ها

07:00 - 08:00

پذیرش میهمانان

پذیرش میهمان

دبیرخانه همایش

 

 

08:00 - 08:30

افتتاحیه

افتتحاییه

افتتحاییه

 

 

08:30 - 09:00

سخنرانی

سخنرانی

 

 

09:00 - 10:00

نشست تخصصی

نشست های تخصصی

 

 

10:00 - 10:30

استراحت و پذیرایی

استراحت و پذیرایی

 

 

10:30 - 12:00

نشست تخصصی

نشست های تخصصی

 

 

12:00 - 13:00

استراحت و پذیرایی

نهار و نماز

 

 

13:00 - 15:00

نشست تخصصی

نشست های تخصصی

 

 

15:00 - 15:30

استراحت و پذیرایی

استراحت و پذیرایی

 

 

15:30 - 17:30

نشست تخصصی

نشست های تخصصی

 

 

17:30 - 18:00

اختتامیه

اختتامیه