سخن دبیر علمی همایش:

تحولات همه جانبه در علوم همگرا، بویژه تحولات دیجیتال، در دهه های اخیر، دنیا را دگرگون کرده است. سهولت و سرعت برقراری ارتباط با اقصی نقاط جهان، بواسطه بهره گیری از ابزار فناورانه نوظهور، ضمن امکان کسب اطلاعات از پیشرفت های شگرف آنها، دسترسی به آن را نیز فراهم کرده است. نظام آموزش عالی کشورها در ایجاد و هدایت این تحولات، نقش مهم و بسزایی داشته و تولید و نشر دانش و پرورش کارشناسان و متخصصین در این حوزه را از جمله رسالتهای مهم خود تعریف کرده است. لذا، باتوجه به نقش چشمگیر دانشگاه ها و مراکز علمی-پژوهشی بمنظور ایجاد این تحولات در جوامع پیشرفته، آشنایی و الگوبرداری از ابداعات، نوآوری ها و فرایندهای نوین آموزشی و پژوهشی و برقراری ارتباط با این مراکز پیشرو،  برای نظام آموزش عالی و دانشگاه های ما بسیار حائز اهمیت است.  

نظر به موارد مطرح شده فوق، در اسفندماه سال جاری (1402)، سومین همایش بین المللی شدن آموزش عالی با اهداف زیر در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد:

  • بررسی و شناخت ابعاد و چالش های بین المللی شدن آموزش عالی؛
  • بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز علمی-پژوهشی در بازاندیشی بین المللی شدن آموزش عالی؛
  • بهره گیری از پیشرفت ها و تجربیات بین المللی شدن آموزش عالی سایر کشورها.

 دکتر خدایار ابیلی

استاد تمام دانشگاه تهران

دبیر علمی همایش