امروزه نظام های آموزش عالی در سطح جهان، نسبت به دهه های گذشته تحولات بسیار گسترده و عمیقی کرده است. رشد و توسـعة فناوری های پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی، افزایش تبادل منابع انسانی متخصص بین المللی، رویکرد دانایی محوری و توجه به جنبه های شناختی و رویکرد دانش بنیان؛ توجه به یادگیری مادام العمر و کاهش بودجه های دانشگاه های و موسسات آموزش عالی وافزایش تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی از جمله عوامل پیشبرنده این تغییر و تحول بوده است. در این شرایط توجه به استفاده از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی علاوه بر ظرفیت ملی می تواند به رشد و توسعه همه جانبه آموزش عالی و دانشگاه ها کمک شایانی نماید. تبادل دانشجو؛ تبادل استاد؛ برگزاری دوره های آموزشی مشترک؛ انجام پروژه های مشترک پژوهشی و ... از جمله فعالیت هایی است که می توان از آن تحت عنوان بین المللی شدن آموزش عالی یاد کرد.

همایش بین االمللی شدن آموزش عالی در راستاری پرداختن این گونه مسائل در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.