آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-11-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-11-28
تاریخ شروع همایش
1402-12-02 08:00
تاریخ پایان همایش
1402-12-02 18:00