محققان/مولفین گرامی توجه داشته باشید؛ هزینه شرکت در همایش را به شماره حساب زیر واریز فرمایید و تصویر فیش واریزی را به آدرس ایمیل: ihec.conf@ut.ac.ir ارسال نمایید.

شماره شبا:
IR830100004001070103006825 
شناسه واریز:
304070174140103000000002701064
به نام دانشگاه تهران